logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Více o Zaměřovací akci ČAVU

Podíl architektů a etnografů na osvětě ve vesnickém stavitelství v 1. polovině 20. století. Prameny a studie (2019), ISSN 0862-8483 – v tisku.
Vesnické stavitelství v oblasti Brd v historické plánované, kresebné a fotografické dokumentaci. Brdy. Krajina, historie, lidé. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018, (ed. Topinka, J.), s. 195–207. ISBN 978-80-88148-29-6.
Studenti uměleckoprůmyslové školy v Praze kreslí a měří na Hané. Zaměřovací akce ČAVU z let 1941–1946. Haná a její lidová kultura: nové inspirační zdroje. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2018, (ed. Maloň, L.), s. 52–61. ISBN 978-80-87190-48-7.
Dřevěné a polodřevěné drobné sakrální objekty ve fotosbírkách Etnologického ústavu Akademie věd v Praze. Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 2014, (eds. Malach, R.; Válka, M.), s. 252–259. Etnologické studie, 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
Slohové ohlasy v lidové architektuře jihočeských Blat ve fotodokumentaci sourozenců Chalupníčkových. Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 2014, (eds. Malach, R.; Válka, M.), s. 163–170. Etnologické studie, 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
Problematika sýpky v teoretických projektech realizovaných na přelomu 30. a 40. let 20. století (s přihlédnutím k Domažlicku). Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 2014, (eds. Malach, R.; Válka, M.), s. 108–117. Etnologické studie, 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat – Miroslav a Věra Chalupníčkovi. Lidová architektura – obnova a využití památek. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2014, s. 57–63. ISBN 978-80-87520-09-3.
Teoretické a koncepční projekty podporované Ministerstvem školství a národní osvěty a jejich podíl na vývoji studia lidové architektury (1939–1946). Společnost a kultura v českých zemích 1939–1949. Praha: Národní muzeum, 2013, (ed. Malý, I.), s. 260–272. ISBN 978-80-7036-391-1
Hygienické poměry na českém venkově v první polovině 20. století. Stav a navrhované změny. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, (eds. Slabotínský, R.; Stöhrová, P.), s. 106–110. Acta Musei Technici Brunensis, 1. ISBN 978-80-86413-99-0.
Pražští architekti rodem z Valašska a jejich vztah k lidovému stavitelství. Sborník příspěvků z celostátního mezinárodního semináře k problematice lidového stavitelství Památková péče a muzea lidových staveb v přírodě, konaného ve dnech 15.–17. září 2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010, (eds. Bureš, P.; Tichá, J.), s. 49–56. ISBN 978-80-87210-50-5. ISSN 1803-1358.
Datované roubené domy na Vsetínsku a Zlínsku v plánové dokumentaci fondu ČAVU. Sborník ze semináře Vesnické stavitelství 1. poloviny 19. století. Dokumentace, průzkum, památková péče. Volduchy 17.–19. září 2008. Praha: Národní památkový ústav, 2009, s. 50–53. ISBN 978-80-87104-45-3.
Regionální architektonická soutěž ministerstva školství (1940–1942). Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, 2008, s. 56–58. ISBN 978-80-87104-31-6.
Kresebná, fotografická a písemná dokumentace vesnického stavitelství na Olomoucku ve fondu ZA ČAVU (1941–1946). Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, 2008, s. 52–55. ISBN 978-80-87104-31-6.
Zaměřovací akce České akademie věd a umění na jižním Plzeňsku. Jižní Plzeňsko. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Vol. 5. 1. Blovice: Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, 2007, (ed. Rožmberský, P.), s. 55–66. ISBN 978-80-86596-92-1 (spolu s: Procházka, Lubomír)
Činnost Národopisné komise při České akademii věd a umění v období protektorátu a její přínos k rozvoji oboru. Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha, 2006, (eds. Pospíšilová, J.; Nosková, J.), s. 124–132. ISBN 80-85010-80-1.
Fotografie Františka Háka ve fotoarchivu Etnologického ústavu AV ČR v Praze. Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Sborník referátů ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška konaného 20. října 2005 v Praze. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, (ed. Tykal, R.), s. 15–19. ISBN 80-239-7910-8.
Podíl regionálních architektů na Zaměřovací akci při České akademii věd a umění. Národopisný věstník – Bulletin d’ethnographie. Roč. 22, 2005, s. 9–20. ISSN 1211-8117.
Obrazová a písemná dokumentace hospodářských objektů v jižních Čechách ve fondu Zaměřovací akce ČAVU (1941–1946): Zpřístupnění fondu a možnosti širokého badatelského využití. Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy. Praha: Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, 2005, s. 29–35.
Fotografie jako součást dokumentace zaměřovací akce České akademie věd a umění (1941–1946). Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. září 2004. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004, (ed. Blahůšek, J.), s. 83–90. ISBN 80-86156-67-2.[Úvodní strana]